Broad Oak v Slaithwaite

Delph & Dobcross v Shepley

Elland v Kirkburton

Holmfirth v Barkisland

Hoylandswaine v Golcar

Scholes v Marsden

Skelmanthorpe v Honley

(Matches start 1.30)